Psychologická diagnostika

Kód: 
A-boPS-014
Status : 
aktívny
Zabezpečuje: 
Máthé Róbert, PhDr., PhD.
Zabezpečuje: 
Váryová Barbora, PhDr., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 
LS (4)
Počet prednášok: 
1
Limit študentov v skupine: 
80
Úroveň štúdia: 
bakalárska
Typ predmetu: 
povinný
Forma výučby: 
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby - týždenný (v hod): 
2
Odporúčaný rozsah výučby - za obdobie štúdia (v hod): 
28
Počet kreditov: 
5
Prerekvizity: 
-
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: 
záverečné hodnotenie 100%
Záverečné hodnotenie: 
test
Cieľ predmetu: 

Vymedzenie pojmu psychodiagnostika, zásady práce s psychodiagnostickými metódami, priebeh psychodiagnostického vyšetrenia, etické aspekty psychodiagnostického vyšetrenia, psychodiagnostika detí.

Stručná osnova predmetu: 
 1. Základné vlastnosti testových metód – objektivita, reliabilita, validita, štandardizácia
 2. Klasifikácia psychodiagnostických metód
 3. Vymedzenie pojmu test
 4. Inteligencia a jej diagnostika, delenie inteligenčných testov
 5. Jednodimenzionálne testy inteligencie - charakteristika a použitie jednotlivých metód - Kohsove kocky, Ravenove PM, C. F. 2A, TIP, KVIT
 6. Komplexné testy inteligencie so zvláštnym zameraním na Wechslerov inteligenčný test (HAWIE, WAIS-R, WAIS-III)
 7. Vyšetrenie pozornosti – najmä Číselný štvorec, Číselný obdĺžnik, Test koncentrácie pozornosti, Bourdonova skúška 
 8. Testy pamäti – Meiliho test vizuálnej pamäti, Wechslerova škála pamäti a WMS-III 
 9. Skupina testov organicity – Bentonove testy, Bender-Gestalt Test, Test organickej integrity, TKP („Reyova figúra“), Grassiho test organicity, neuropsychologické batérie Healstead - Reitanova neuropsychologická batéria, Lurijov súbor testového vyšetrenia v neuropsychológii
 10. Testy osobnosti použiteľné pri diagnostikovaní organického psychosyndrómu - ukazovatele organického psychosyndrómu v týchto testových metódach (dotazníkové, projektívne metódy) 
 11. Projektívne metódy - vysvetlenie pojmu projekcia - prednosti a nedostatky, delenie projektívnych metód a príklady testov, ktoré do jednotlivých kategórií patria
 12. Dotazníkové metódy - charakteristika, rozdelenie dotazníkových metód, dotazníky a inventóriá.
 13. Jednorozmerné dotazníkové metódy - Neurotický dotazník N-5, KSAT, Inventár agresie - B-D-I, Škála úzkosti a úzkostlivosti - STAI, Mníchovský test alkoholizmu - MALT
 14. Viacrozmerné dotazníky: BOD(h), EOD, DOPEN, MMPI, 16 PF, CAQ, Freiburský osobnostný dotazník, Dotazník interpersonálnej diagnózy – ICL, Mikšíkove dotazníky: IHAVEZ, SUPOS, SPIDO, DOZ.
Literatúra: 
 1. Máthé, R., Váryová, B.: Psychodiagnostika - prednášky v šk. r. 2006/2007
 2. Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, s. r. o., 1999.
 3. Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících.
 4. www.psychodiagnostika.cz - Informační servis pro psychology 
Študijný program: 
psychológia
Študijný odbor: 
3.1.9 psychológia
Garant: 
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
slovenský
Dátum poslednej úpravy sylabu: 
24 October, 2010